เป็นเบาหวาน อย่าเบาใจ

ดูแลสุขภาพช่องปากดี ลดความรุนแรงของเบาหวานได้

‘เบาหวาน’ โรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดโรคหนึ่ง
และมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดโรคนี้เพิ่มมากอีกในอนาคต
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีผู้เป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 366 ล้านคนทั่วโลก

การเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย จึงต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และหลายคนอาจไม่รู้ว่า โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากและฟัน มากกว่าที่เราคิด

ความสัมพันธ์ของโรคเบาหวานกับ การเกิด ‘การทำลายเนื้อเยื่อปริทันต์และกระดูกที่รองรับฟัน (โรคปริทันต์)’
เป็นความสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (BI – Directional Relationship) กล่าวคือ
คนที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงจะเกิดโรคปริทันต์ง่ายกว่าคนทั่วไป
และคนที่เป็นโรคปริทันต์จะควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากมากขึ้น

ทางที่ 1 คนที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงจะเกิดโรคปริทันต์ง่ายกว่าคนทั่วไป ถ้านำคนที่เป็นโรคเบาหวานมาตรวจสุขภาพช่องปาก จะพบว่ามีการละลายของกระดูกรอบๆฟันและการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์รอบฟัน โดยพบได้มากในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

ทางที่ 2 การเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์รอบๆฟันจะทำให้มีการควบคุมระดับน้ำตาลยากขึ้น
เพราะการอักเสบส่งผลต่อการเกิดภาวะต้านต่ออินซูลิน ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแย่ลง
เมื่อคุมระดับน้ำตาลได้ยาก ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ถึง 6 เท่า 

ดังนั้นการรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน
จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้

เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของสุขภาพช่องปากและเบาหวาน
เป็นเหมือนวงกลมบรรจบกัน หากดูแลฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบถึงกันได้ สิ่งสำคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี เพราะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้
และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีด้วย