รู้แล้วต้องรีบใช้!
สิทธิ์ทำฟันจาก ‘ประกันสังคม’

ใครมีสิทธิ์ประกันสังคมต้องอ่าน!

รู้หรือไม่ว่า สิทธิ์ประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือน ครอบคลุมการทำฟันด้วยนะ!
และสิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นแบบ ‘ปีต่อปี’ 

#ฟันดีดี จึงอยากให้ทุกคนไปใช้บริการเพื่อรักษาสิทธิ์กัน

โดยในปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนถึงกว่า 2,700 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศอีกด้วย

สิทธิ์ทันตกรรมจากประกันสังคมสามารถแบ่งได้ 3 กรณีหลัก ๆ ดังนี้

1. ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน หรือผ่าฟันคุด
ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 900 บาท (ปีใดไม่ใช้หรือใช้ไม่ครบ ‘ไม่’ สามารถทบไปใช้ในปีถัดไปได้)

2. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ‘บางส่วน’
มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็น ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี (เบิกได้ทุก 5 ปี) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

-ใส่ฟันทดแทน 1 – 5 ซี่ ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
-ใส่ฟันทดแทนมากกว่า 5 ซี่ ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ‘ทั้งปาก’
มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็น ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี (เบิกได้ทุก 5 ปี) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

-ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ‘บนหรือล่าง’ (ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง) ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
-ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ‘บนและล่าง’ (ทั้ง 2 ชิ้น) ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

และสำหรับกรณีไปขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่าย!

เพียงแค่มองหาป้ายสติ๊กเกอร์ ที่ระบุไว้ด้านหน้าของสถานพยาบาลว่า “ไม่ต้องสำรองจ่าย”

แต่หากเราสะดวกเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับสำนักงานประกันสังคม ภายหลังการเข้ารับบริการให้นำหลักฐาน ซึ่งได้แก่
– ใบเสร็จรับเงิน
– ใบรับรองแพทย์
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงิน

มายื่นรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
โดยสามารถเบิกเงินได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์เท่านั้น!

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม